Công Ty TNHH Đầu Tư Quý Hải Phát
Lĩnh Vực Xăng Dầu
01

Lĩnh Vực Xăng Dầu

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của mỗi quốc gia, thiết yếu đối với đời sống xã
hội, có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của đất
nước. Xăng dầu cũng là một trong những nguồn năng lượng chính được Nhà nước cân
đối trong chính sách cân bằng năng lượng và là một trong những mặt hàng quan trọng
được Nhà nước dự trữ Quốc gia. Mặt khác bản thân ngành dầu khí Việt Nam và việc
kinh doanh các sản phẩm xăng dầu cũng là một trong những ngành kinh tế trọng yếu
của đất nước. Thực tế phát triển thời gian qua đã chứng minh rằng sự phát triển của
ngành này góp phần rất lớn vào tăng trưởng GDP cũng như vào sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá của Việt Nam.

Khách hàng & đối tác: